Quotes about Memory by Rafael Palmeiro

1 quote about Memory by Rafael Palmeiro

Rafael Palmeiro, Cuban athlete

Rafael Palmeiro
Life period: 1964