Quotes by Otilia Nicolescu

2 quotes by Otilia Nicolescu

Otilia Nicolescu, Romanian poet

Was born on 10 jan 1932.
Origin country: România