Quotes by Eugeniu Coșeriu

1 quote by Eugeniu Coșeriu about science

Eugeniu Coșeriu, Romanian linguist

Eugeniu Coșeriu
Life period: 1921 - 2002
Origin country: Moldova, Republic of